Sejlklubben Lynetten

HAVNEREGLEMENT 2020

for

Margretheholms Havn og S/K Lynetten

Foreliggende havnereglement er udarbejdet under henvisning til:

Bekendtgørelse nr. 1146 af 25. november 2004 anførte ” Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne” med seneste ændringer.

Havnereglement for Købehavns Havn af. 31. juli 2015 med seneste ændringer.

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihaven som gælder for alle havne i Danmark(standardreglementet) medfør af § 15, stk. 2 i lov om havne, lovbekendtgørelse 457 ad 23 maj 2012 og godkendt af Trafik-,Bygge- og Boligstyrelsen ved brev af i henhold til §16 i bekendtgørelse nr. 1197 af 3/10/2018 om Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter

Havnereglementet nedenfor er det lokale havnereglement

med seneste ændringer, som gælder for

Margretheholms Havn, der administreres af S/K Lynetten

Den 28.februar 2020

Kontaktinformationer

Sted: Refshalevej 200, 1432 Købehavn K

Kontaktperson: Havnechefen

Telefon: +45 32 57 57 78

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Margretheholms Havn er en privatretslig organiseret lystbådehavn på lejet grund og sø areal.

Margretheholms havn stiller havnepladser til rådighed for medlemmer af S/K Lynetten.

Jf. Standardreglementet har føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse til havnemyndigheden og som er offentliggjort på S/K Lynettens hjemmeside www.lynetten.dk

Overholdelse af disse bestemmelser indenfor havnens område påses af Havnechefen.

§ 1. Havneplads – havnepladskontrakt m.v.

Fast havneplads kan tildeles medlemmer ved teg­ning af en havnepladskontrakt med klubben.

Plads på land tildeles medlemmer med havnepladskontrakt.

 

Lånehavneplads i sejlsæsonen kan tildeles medlem­mer, såfremt klubben ikke kan tilbyde fast havne­plads.

Lånehavneplads uden for sejlsæsonen kan tildeles med­lemmer, såfremt der er plads.

Låneplads på land kan tildeles medlemmer med låne­plads.

Medlemmer uden fast havneplads eller låneplads kan tildeles plads på land efter havneudvalgets bestemmelse.

Jolleplads kan tildeles medlemmer og juniormed­lem­mer.

Skur kan kun tildeles medlemmer med havneplads­kon­trakt eller jolleplads

 

Gæstehavneplads kan tildeles enhver, såfremt der er plads i havnen.

 

§ 2. Tildeling af havneplads

Ledige faste havnepladser tilbydes medlemmer i den datorækkefølge, de er skrevet på venteliste.

For at stå på ventelisten opkræves et administrationsgebyr i henhold til klubbens prisliste, som findes på S/K Lynettens hjemmeside www.lynetten.dk.

For medlemmer indmeldt i klubben efter 25.02.2020 er tildeling af havneplads betinget af bestået Duelighedsprøve i Sejlads for Fritidssejlere senest 2 år efter indmeldelse.


Junior-medlemmer kan skrives på venteliste til havneplads, men man kan først tildeles havneplads når man er myndig og er indtrådt som medlem.

Hvis et medlem, der får tilbudt en havneplads pas­sende til de af medlemmet opgivne bådmål, ikke ønsker at tegne havnepladskontrakt, beholdes pla­ceringen på ventelisten, men muligheden for en låne­havneplads bortfalder.

Medlemmer der har haft havnepladskontrakt i 3 år, som skriftligt søger anden havneplads, går, forud for medlemmer på ventelisten til havneplads.

Ved flytning af nuværende medlemmer tages der hensyn til ønske om ny placering. Flytning kræver de berørte medlemmers accept.

Større pladser etableres til Lynettens medlemmer med havneplads. Etableringen foregår i takt med behov og mulighed.

§ 3. Overdragelse af Havneplads og Skur - Bådlaug

Havneplads og Skur kan kun overdrages til klubben, dog med følgende undtagelser:

 • Ved et medlems død kan overdragelse ske til en ægtefælle/samlever eller en livsarving.
 • Ved skilsmisse kan overdragelse ske til den ægtefælle, som får ejendomsret til båden.

 

Overtagelsen skal straks meddeles klubben og er betinget af, at den pågældende er eller kan optages som medlem af klubben. Den nye kontraktindehaver indtræder derefter i samme rettigheder og forpligtelser i forhold til klubben.

Et klubmedlem med havnepladskontrakt kan til bestyrelsen anmelde, at vedkommendes båd overgår til ejerskab i et bådelaug på op til fire personer.

§ 3. stk. 1

For Bådelaug gælder følgende betingelser:

 1. Der må højest være 4 personer i lauget og de skal have lige store ejerandele
 2. Alle skal være medforsikret på ansvarsforsikringen
 3. Alle skal være fuldt betalende medlemmer af S/K Lynetten
 4. Nye medlemmer kan først optages i et laug efter 2 års medlemskab af S/K Lynetten
 5. Ét af laugsmedlemmerne er formel indehaver af pladskontrakten. Overdragelse af denne post til andet laugsmedlem kan tidligst finde sted, når den nye pladsindehaver har været registreret laugsmedlem i 3 år
 6. Ved en sådan overdragelse erlægges det normale administrationsgebyr, og der betales indskud for den nye pladskontakt
 7. Ved registrering og person-ændringer i lauget betales et administrationsgebyr

§ 4. Bytning af havneplads

Bytning af havneplads kan finde sted, såfremt der til klubben indgives skriftlig anmodning herom, under­skre­vet af begge bytteparter. Fartøjerne må først bytte plads, når godkendelse foreligger.


§ 5. Ophør af ret til havneplads m.v.

Når et medlem ophører med at have ret til en havne­plads, jolleplads eller plads på land, skal vedkom­mende omgå­ende fjerne sit fartøj og andre ejendele fra hav­nens om­råde.

Såfremt fartøjet ikke straks fjernes, kan klubben sælge det til indfrielse af manglende havneleje. (jf. Standard reglement for danske lystbådehavne §2, stk. 16)

Når et medlem ophører med at have ret til et skur, skal dette straks tømmes og efterlades rengjort og ulåst.

 

§ 6. Anvendelse af havnepladsen

På havnens område skal fartøjet godkendes af havnechefen eller hav­ne­udvalget, og følgende betingelser skal mindst være op­fyldt:

Fartøjet skal:

 1. Være sødygtigt og kunne sejle
 2. Have maksimal totalvægt 20 tons.
 3. Ikke være en husbåd
 4. Have længde overalt inkl. bovspryd og davider inden for pladsen i længden fra bro til pæl og bredde mindst 10 cm smallere end passagen mellem pælene.
 5. Have dybgang som er mindre end middelvandstanden på pladsen
 6. Tilhøre medlemmet
 7. Være ansvarsforsikret med medlemmet som for­sik­ringstager. Manglende ansvarsforsikring kan medføre tab af havnepladsen.
 8. Være tydeligt mærket på skroget med fartøjets Navn og Margretheholms Havn eller København samt evt. S/K Lynetten
 9. Føre klubbens stander
 10. Være forsynet med gyldigt årsmærke senest 1. maj. Herefter tilkommer et gebyr
 11. Være forsvarligt fortøjet med tovværk (ikke kæder),således at det er mu­ligt at slække fra broen
 12. være forsvarligt af fendret
 13. Tilses regelmæssigt

I forbindelse med ovennævnte godkendelse har med­lemmet pligt til at forevise fornøden dokumen­tation.

Er der uenighed om fartøjets sødygtighed, udfærdiges rapport af uvildig bådebygger / synsmand. Rapportens konklusion lægges til grund for vurdering af sødygtighed. Den skal efterkommes og betales af medlemmet.


§ 6. stk. 1.

Fra 1. oktober 2020 er det ikke tilladt at anvende fast brændselsovn i fartøjer på havnen. Brug af øvrige brændselsovne i fartøjer er kun tilladt, hvis de er fabrikeret til almindelig montering og anvendelse i både med aftræk, og monteret efter fabrikantens anvisninger.

§6. stk. 2

Havnepladsen må ikke anvendes af fartøjer, der be­nyttes til erhvervsbetonet fiskeri og jagt, eller som benyttes i andet erhvervsmæssigt øjemed, herunder til udlejning.

Salg af fartøj skal skriftligt meddeles klubben se­nest 1 uge efter salget. Havnepladsen kan aldrig indgå i hand­len.

§ 6 stk. 3

Dersom et medlem ikke benytter sin havneplads, dis­po­nerer klubben over denne.

Dersom et medlem skriftligt stiller sin plads til rådighed for klubben en hel sejlsæson, vil medlemmet kunne få refunderet op til 50 % af pladslejen baseret på den indkomne leje fra ledige pladser i den pågældende havnepladskategori.

§ 7. Sæsonen – vinterliggeplads

Sejlsæsonen regnes fra 1. april til 15. november. I sejlsæsonen må et fartøj kun ligge på den tildelte hav­neplads.

Ved kortvarigt ophold andre steder i havnen skal far­tøjet være bemandet.

Uden for sejlsæsonen anviser havnechefen vinter­lig­geplads i den mest beskyttede del af havnen (A-områ­det).

§ 8. Anvendelse af landareal

 Plads på land er forbeholdt medlemmers fartøjer.

 Fartøjerne skal anbringes efter anvisning af havnechefen.

 For arealet syd for kørevejen skal fartøjerne være søsat inden 1. maj. Fartøjer, der i dette om­råde ikke er søsat inden 1. maj, skal flyttes til en af havnechefen anvist landplads.

Øst molen kan benyttes til landsættelse fortrinsvis af både over 7 tons eller 12 meter, samt til både der i sejlsæsonen skal på land på grund af nød- eller små­reparationer.

Fartøjer, der ikke er søsat inden 1. juni, skal flyttes til en af havnechefen anvist plads på land.

§8. stk. 1.

Medlemmer, der ønsker at være selv­byg­gere eller ønsker at udføre større repara­tionsarbejder på deres fartøjer, skal have anvist landplads af havnechefen og skal have udfærdiget en skriftlig aftale indehold­ende tids- og aktivitets­plan for arbejdet.

§ 8. stk. 2.

Vinteropbevaringsstativer skal overholde havnechefens bestemmelser. De skal være tydeligt af­mærket med medlemsnummer og skal senest 2 døgn efter anvendelsen anbringes på det af havne­chefen anviste område.

§ 8. stk. 3.

Bådtrailere, der står på S/K Lynettens område, skal være forsynet med gyldigt årsmærke og de skal være indregistreret, hvis de transporteres af bil. Opbevaring af bådtrailer er kun tilladt for medlemmer med trailerplads og medlemmer med fast havneplads, hvor traileren fungerer som vinterstativ. (traileren skal anbringes efter anvisning af havnechefen)

§ 8. stk. 4.

Landarealet må i øvrigt kun anvendes til par­ke­ring for medlemmer og gæster herunder besøgende til havnens erhvervsdrivende.

§ 9. Opbevaring af mast og bom

Mast og bom, der opbevares i masteskuret, skal an­brin­ges efter anvisning af havnechefen og skal, in­den de oplægges i skuret, være fuldstændigt afrig­gede eller være indpakkede.

Salingshorn skal under alle omstændigheder være af­monterede. Mast og bom skal være tydeligt mær­ket med medlemsnummer.

Master må kun henligge én uge på pladsen foran masteskuret, herefter vil de blive flyttet for ejers regning og risiko.

§ 10. Søsætning og optagning af fartøjer

Søsætning og optagning aftales på kontoret. Kranløft foretages kun for både med gyldigt årsmærke og kvittering for betaling. - Før optagning skal båden være afrigget.

I sommerperioden kan båden stå med mast på Øst molen i en kortere periode max. 3 uger.

 

Tidsfrister for at kunne komme på listen for bådoptagning

Medlemmer på månedsleje kan bestille tid i perioden fra d. 2.11 og til og med d.15.11

For medlemmer der ikke har båd i Lynetten, kan tid bestilles tidligst d.16.11

Forud for ethvert kranløft skal ejeren oplyse fartøjets genanskaffelsespris og forsikringssum. Kun fartøjer med værdi op til DKK 2 Mio kan håndteres direkte. Fartøjer med en værdi over dette beløb skal tegne en tillægsforsikring igennem klubben med tillæg af et administrationsgebyr.

 

§ 11. Anvendelse af slæbestedet

Slæbestedet kan benyttes mod betaling.

Medlemmer med fast trailerplads kan benytte slæbestedet gratis.

Slæbestedet må i lighed med havnepladsen ikke benyttes af medlemmer i erhvervsmæssigt øjemed.

§ 12. Anvendelse af mastekraner

Mastekranen kan frit benyttes af medlemmerne.

Medlemmerne bærer selv risikoen for beskadigelse af enhver art, opstået under benyttelse af maste­kra­nen.

§ 13. Anvendelse af el- og vandinstallationer

Der må kun strømforsynes med én bevægelig ledning pr. båd

Vand må benyttes til at forsyne fartøjet med fersk­vand samt til rengøring.

Såfremt der anvendes vand fra slange til rengøring, skal det gøres med om­tanke.

Vandslanger skal, når de ikke anvendes, være op­rul­let ved vandhanerne.

§ 14. Ordensregler

Al handel og erhverv på havnens område, som ikke er godkendt af Klubben, er ikke tilladt.

Al sejlads i havneindsejlingen, ved brændstofsalget og i havnen skal foregå hensynsfuldt og med max. 3 knob.

Affald af enhver art må ikke henkastes på pladsen eller i havnen, men skal anbringes i de dertil an­bragte behol­dere.

Spildolie skal anbringes i spildolietønderne.

På broerne må ikke anbringes nogen form for ud­rust­ning. Cykler og lignende må ikke henstilles på broen, trap­per eller i beplantninger.

Fortøjninger skal, når de ikke anvendes, anbringes såle­des, at de ikke er til gene for færdsel på broen.

Fiskeri, badning og leg med motordrevne gummi­både og joller i havnen er ikke tilladt.

Hunde skal føres i bånd, og ejeren skal omgående sørge for rengøring efter hundens eventuelle foru­rening.

Afbrænding af festfyrværkeri på klubbens område er forbudt.

Fortøjning ved østlige side af Øst molen er kun tilladt såfremt man ligger i kø ved tankstanderen.

Det er ikke tilladt at anvende eller være påvirket af euforiserende stoffer på klubbens fællesarealer, jf. gældende lovgivning.

§ 15. Overtrædelse af havnereglementet

Medlemmer, der ikke efterlever havnereglementet, kan bortvises fra klubben, jf. klubbens vedtægter § 6, stk. 3.

§ 16. Havnemyndigheder

 

Tilsyn med havnereglementets overholdelse samt for­midling af havneudvalgets anvisninger varetages af Havnechefen der er udpeget af S/K Lynettens bestyrelse

Havnechefens anvisninger og påtaler skal efter­kom­mes.

§ 17. Ændringer af havnereglement

Ændringer af havnereglementet kan foretages på klub­bens generalforsamling og efter samme regler, som er gældende for ændringer af klubbens vedtæger

§ 18. Ikrafttrædelse

Havnereglement afløser i dets helhed tidlige­re vedtagne havnereglement med senere ændringer.

Seneste ændringer er vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2019 og 25. februar 2020.

Havnereglementet træder i kraft 14 dage efter, der har været bragt meddelelse i Efterretninger for Søfarende.