Top of Form

Bottom of Form

Klub vedtægter februar 2019

Sejlklubben Lynetten

Medlem af Dansk Sejlunion og

Danmarks Idrætsforbund

Klubvedtægter

§ 1. Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er sejlklubben Lynetten, i det følgende kaldet ”klubben”. Dens hjemsted er Københavns kommune.

Klubben har hjemmeside: ’S/K Lynetten’ og email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Al skriftlig kommunikation foregår primært elektronisk. Kan dette ikke kan lade sig gøre, anvendes anden form for kommunikation.

§ 2. Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme medlemmernes sam­menhold og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige udøvelse ved bl.a.:

 • at drive sejlerskole
 • at drive juniorafdeling
 • at arrangere kapsejladser
 • at tilbyde medlemmerne havneplads med de hermed naturligt tilhørende faciliteter
 • at tilbyde turarrangementer

§ 3. Medlemskab af organisation

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er un­der­givet dennes vedtægter.

§ 4. Optagelse af medlemmer

Som medlem kan klubben optage enhver, der er myndig.

Som juniormedlem kan klubben optage enhver, i alderen 8 til det fyldte 24. år. Optagel­se af umyn­dige juniormedlemmer kræver skriftligt samtykke fra foræl­dre/værge.

Som familiemedlem kan klubben optage et medlems ægtefælle/samlever og deres umyndige børn.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag ud­næv­nes af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for udnævnel­sen.

Spørgsmål om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på general­for­samlingen.

Optagelse af personer, der er i restance til ­klub­ben eller en anden klub under Dansk Sejlunion, kan ikke finde sted, før det bela­stende for­hold er bragt i orden.

Optagelse af personer, der er ekskluderet af klub­ber under Dansk Sejlunion, kan ikke finde sted.

Hvis det efter optagelsen konstateres, at opta­gelse har fundet sted på grundlag af urigtige oplysnin­ger, mi­stes medlemsretten straks.

Ethvert medlem skal ved optagelse have udle­veret klubbens vedtægter.

§ 5. Ydelser til klubben

Alle faste ydelser til klubben fastsættes af ge­neral­forsamlingen. Dog pristalsreguleres hav­nepladsle­jen, skurlejen samt medlemsgebyrer automatisk pr. 1.3. hvert år, i takt med tilsva­rende regulering af den havneleje vi betaler til By & Havn.

De nye satser offentliggøres i LynetteNyt, på Facebook medlemsgruppe, på klubbens hjemmeside samt ved udsendelse af e-mail.

Ydelser opkræves halvårligt forud og forfalder til betaling 1. april og 1. oktober. Sidste retti­dige indbetalingsdag er den 1. i forfaldsmåneden.

Under særlige forhold kan bestyrelsen dispen­sere fra bestemmelserne om betalingsfristen, såfremt der fremsættes begrundet anmodning om udsættel­se inden betalingsfristens udløb.

Bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, redaktøren af klubbladet, webmaster og kritiske revisorer samt æresmed­lemmer er fritaget for klubkontingent.

§ 6. Udmeldelse, sletning, eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til Klubben med mindst én måneds varsel til en 1. april eller 1. oktober. Med­lemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Et medlem, der ikke overholder betalingsfri­sten, får en på­min­delse tillagt et ryk­kergebyr. Har medlemmet ikke senest 14 dage efter 2. påmindelse betalt restancen og rykkergebyrerne, slettes medlemmet uden yderligere varsel af klubben.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eks­klusionen.

Medlemmet skal, inden bestyrel­sen træffer sin afgø­relse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkom­mende ordinære generalforsam­ling, dette har ikke opsættende virkning på eksklusionen.

Ved eksklusion af klubben ophører/ fortabes alle rettigheder i klubben, herunder en eventuel havneplads.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behand­les på en generalforsamling, har den ekskluderede krav på at få meddelelse herom 3 døgn før general­forsam­lingens afholdelse, li­gesom ved­kommende har adgang til denne med ret til at for­svare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages, som et særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklu­sion kræ­ver, at mindst 2/3 af de afgivne stem­mer er for be­slutningen.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til gene­ral­forsamlingsbeslutning, kan kun optages som med­lem ved en ny generalforsamlingsbe­slutning. Her kræves samme stemmeflerhed som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har med de indskrænk­ninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myn­dighed i alle klubbens anliggender. Den ordi­nære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar, indkaldes med mindst 5 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse kan ske ved meddelelse i LynetteNyt, på Facebook medlemsgruppe og på klubbens hjemmeside samt ved udsendelse af e-mail.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlin­gen til vedtagelse, skal være klubben i hænde skriftligt senest 35 dage før generalforsamlin­gens afhol­delse.

Indkomne forslag samt regnskab, budget og revisionsprotokollatet fra de kritiske revisorer bekendtgøres senest 2 uger før generalforsamlingen i LynetteNyt, på Facebook medlemsgruppe samt ved udsendelse af e-mail.

Medlemmer, familiemedlemmer og myndige juniormedlemmer, der ikke er i restance, har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt til ægtefælle eller sam­lever. Øvrige juniorer kan overvære generalforsamlingen.

§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal have følgende punkter:

 1.           Valg af dirigent
 2.           Bestyrelsens beretning
 3.           Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 4.           Forelæggelse og godkendelse af ydelser til klubben
 5.           Fremlæggelse af budget
 6.           Behandling af indkomne forslag
 7.           Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8.           Valg af statsautoriseret revisor
 9.           Valg af én kritisk revisor og suppleant
 10. Valg af redaktør og webmaster
 11. Eventuelt

Dirigenten kan foreslå at der ændres på rækkefølgen af punkterne hvis et eller flere forslag berettiger dette.

§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede for­hand­lin­gerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved sim­pelt flertal, såfremt andet ikke er fastsat i disse ved­tægter. Dirigenten bestemmer af­stemningsmå­den. På begæring af mindst 10 stemmeberetti­gede med­lemmer skal afstemning og valg foregå skrift­ligt. Alle afstemnin­ger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en pro­tokol, hvori også et referat af forhand­lingerne optages i det omfang dirigenten be­stemmer. Referatet offentliggøres på klubbens hjemmeside.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afhol­des senest 5 uger efter, at begæringen er frem­sat over for bestyrelsen, med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.

Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse i LynetteNyt på Facebook medlemsgruppe samt ved udsendelse af e-mail.

§ 11. Bestyrelsen og valg

Bestyrelsen er klubbens overordnede ledelse og re­præ­senterer klubben i alle forhold.

De vedtagne beslut­ninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af:

 • Formand
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Kapsejladsformand
 • Sejlerskoleformand
 • Juniorformand
 • Turformand
 • Havneformand
 • Klubhusformand

Bestyrelsen og suppleanter vælges af den ordi­nære generalforsamling for 2 år ad gangen.

Valgbare til bestyrelsen er kun stemmeberetti­gede medlemmer.

På valg i lige årstal er:

 • Formand
 • Juniorformand
 • Kapsejladsformand
 • Havneformand
 • Én bestyrelsessuppleant
 • Én kasserersuppleant

På valg i ulige årstal er:

 • Kasserer
 • Sekretær
 • Sejlerskoleformand
 • Turformand
 • Klubhusformand
 • Én bestyrelsessuppleant

Genvalg kan finde sted.

§ 12. Konstituering og tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig inden 14 dage efter gene­ralforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand. Bestyrel­sen fast­sætter selv sin forretningsor­den. Denne skal tillige indeholde et værdigrundlag og en funktionsbeskrivelse for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Forretningsordenen skal være offentlig tilgængelig på klubbens hjemmeside og kan rekvireres på kontoret i åbningstiden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved beslutnings­dygtig­hed i sager om eksklu­sion gælder særli­ge be­stemmel­ser jævnfør § 6.

Har formanden forfald indtræder næst-formanden i dennes sted.

Udtræder formanden af bestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand.

Ved stemmelighed, under afstemninger på be­styrel­sesmøder, er formandens eller ved formandens forfald, næstformandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en pro­tokol i form af beslutningsreferat.

Ved dispositioner fra klubbens driftskonti godkendes udbetalinger af bogholder eller havnechef, i forening med kassereren, formanden eller næstformanden.

Ved dispositioner fra klubbens øvrige konti tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

Udbetalinger via Betalingsservice må kun undtagelsesvis finde sted og da kun til regulering af medlemsbidrag og efter kassererens forudgående godkendelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med sin formue.

§ 13. Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1. oktober til 30. septem­ber. Bestyrelsen skal inden den 31. december afgi­ve driftsregnskab for det foregåen­de år og status pr. 30. september til både eksterne og kritiske revisorer­.

Driftsregnskab og status, underskrevet af bestyrelsen, forelægges den ordi­nære generalforsamling til godkendelse og skal være forsy­net med både eksterne og kritiske revisorers påtegning.

§ 14. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen en statsautoriseret revisor til at revidere regn­skaberne.

På generalforsamlingen vælges hvert år 1 kritisk revisor samt 1 revi­sorsuppleant for 2 år ad gangen.

Revi­sorerne skal hvert år i december måned gen­nemgå resultatopgørelse og balance samt kon­trollere, at beholdningerne er til stede. Resul­tat­opgørelse og balance forsynes med såvel den eksterne som de kritiske reviso­rers på­tegning

Regelsæt for kritisk revisor

Bestyrelsen må ikke lægge hindringer i vejen for den kritiske revisor.

Der er ingen begrænsninger i den kritiske revisors virkeområde.

Den kritiske revisor meddeler sig til bestyrelsen ved hjælp af revisionsprotokollen.

Den kritiske revisor meddeler sig til medlemmerne på den ordinære generalforsamling ved hjælp af et revisionsprotokollat, der vedlægges regnskabet.

Den kritiske revisor er lydhør overfor oplysninger fra medlemmerne i klubben.

Fører en evt. undersøgelse til påtale, meddeles denne til bestyrelsen gennem revisionsprotokollen.

Den kritiske revisor har adgang til alt materiale, der vedrører klubben. Den kritiske revisor får adgang til materiale om klubben ved at henvende sig på klubbens kontor. Alt materiale, som den kritiske revisor ønsker at revidere, skal fremskaffes i original tilstand, så vidt det er praktisk muligt. Den kritiske revisor kan medtage kopier af materiale til en nærmere gennemgang.

Den kritiske revisor skal i revisionsprotokollen notere hvilket materiale, der ved besøget er gennemgået og skal efterfølgende meddele sine konklusioner til kassereren med kopi til formanden.

Udøvelsen af virket som kritisk revisor sker under iagttagelse af ”god revisionsskik” og det udleverede materiale er udelukkende til brug for kritisk revisor. Den kritiske revisor søger ikke oplysninger direkte hos leverandører eller andre samarbejdspartnere; men kan meddele sine iagttagelser direkte til klubbens statsautoriserede revisor.

Den kritiske revisor kan ikke uden om bestyrelsen foranledige ændringer i forretningsgange eller iværksætte aktiviteter i klubregi. Bestyrelsesmødernes dagsorden bør indeholde et fast punkt, der angår gennemgang af revisionsprotokol.

§ 15. Medlemsinformation

Klubben udgiver klubbladet "LynetteNyt" samt ad hoc meddelelser ”Lynetteinfo”. Begge udgives elektronisk men LynetteNyt kan printes ud til afhentning på kontoret i begrænset omfang. Bestyrelsen og redaktøren fastsætter i fællesskab det praktiske mønster.
Der skal altid annonceres på klubbens hjemmeside samt på Medlemsgruppen på Facebook. Derudover skal der enten udsendes LynetteNyt/Lynetteinfo, eller en e-mail direkte til det enkelte medlem.
Medlemmet er altid selv ansvarlig for, at mailadressen er korrekt registreret i klubbens medlemssystem.

Klubben ejer domænerne lynetten.dk, restaurantlynetten.dk samt restaurantlynetten.com, hvis formål er at bringe meddelelser fra bestyrelsen samt formidling af anden klubinformation og annoncer, som er i overensstemmelse med klubbens formål og vedtægter.

På den ordinære generalforsamling vælges blandt medlemmerne for ét år ad gangen:

 1. en ansvarshavende redaktør af LynetteNyt
 2. en webmaster for klubbens domæner

Redaktør og webmaster kan være samme person. Genvalg kan finde sted.

Såfremt den ansvarshavende redaktør og webmaster fratræder i løbet af en valgperiode, kan bestyrelsen, blandt klubbens medlemmer, udpege et medlem til at fungere i den resterende del af perioden.

§16. Vedtægtsændringer

Ændringer af klub-vedtægterneog Havnereglementet kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.Ændringer kan også vedtages på ekstraordinære generalforsamlinger.

§17 Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der på grund af fremmødet ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder faste ejendom og løsøre. Dog er simpelt flertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal formuen, der er i behold, anvendes til almene søsportslige formål.

§ 18. Ikrafttrædelse

Disse vedtægter afløser i deres helhed de ved stif­telsen af sejlklubben den 3. april 1975 vedtagne love med senere ændringer.

Seneste ændringer omfatter §§ 1, 6 og 15 vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. februar 2019.

Detaljer

Publiceret: 22. februar 2011

Facebook gruppe

Vi har gruppe på Facebook, og alle medlemmer opfordres til at melde sig ind og deltage i debatten, uploade billeder og arrangere ture på vandet.

Har en Facebook konto kan du melde dig ind her:
Lynetten på Facebook

Kontakt os

Telefon

+45 32 57 57 78

Kontor

S/K Lynetten, Refshalevej 200, 1432 K

Email

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mere info

se mere HER

© 2007 - 2018 Lynetten.dk