S/K Lynetten - Ordinær Generalforsamling 5 april 2022

Valg af dirigent:

Michael Vilhelm Nielsen blev valgt som dirigent. Michael noterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at alle forslag er indkommet rettidigt. De fremmødte accepterede at generalforsamlingen blev optaget.

Dagsorden:

1. Uddeling af Lynettekosten, 25 årsnålen m.v.

Lynettekosten blev uddelt til Klaus Schlichter (1252)

25 års nålen blev uddelt til: Ole Møller (3856), Tom Frederiksen (3855), Lena Skov Adersen (7758), John Hansen (3857), Jogvan Petersen (3862), Erik C  Jansen (3876),  Freddy  Andersen (3879), Allan Larsen (3901), Inge Gandahl Andersen (3905), Torben Petersen (3915),  Hans Henrik Elberling (3924), Knud Mejer (3912), Leif  Raunsbæk  Jensen (3945).

40  års nålen blev uddelt til :  Jens Lemb  Nielsen (1575), Lennart Schumann-Sønderskov (1946), Søren Schmidt (1987), Poul Borchum (2098). (Nålen er i restorder så selve nålen modtages senere).

Æresmedlem:  Bjarne Carlsen (648) blev nyt æresmedlem. Poul Borchum motiverede valget af Bjarne.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde beretning om bestyrelsens aktiviteter siden sidste generalforsamling. Beretningen kan læses i førstkommende nummer af LynetteNyt.

Beretningen blev efterfulgt af enkelte afklarende spørgsmål. (Tolf Askler) (619) spurgte til initiativet på Benzinøen, hvorefter bestyrelsen for Sejlklubben Prøvesten blev præsenteret. Lars Christiansen (3150) spurgte til planen for brug af J70, og det blev afklaret at J70 vil blive brugt sammen med spækhuggeren i forbindelse med overbygningskursus til duelighedskurset.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Regnskabet for 2020/2021 blev præsenteret af S/K Lynettes kasserer Ulrick Holt (5150).

Præsentationen af regnskabet blev efterfulgt af en række afklarende spørgsmål. Lars Christiansen (3150) spurte til hvad øvrige indtægter omfatter, hvilket kassereren ikke kunne svare på på stående fod. Åge Fisher (3302) fik bekræftet at S/K  Lynetten betaler negative renter på indestående i banken, og det blev afklaret at udgift til bjergning af båd på 37.000kr skyldes at medlemmet ikke har betalt. Inge Grandahl Andersen (3905) fik svar på at brændstofprisen reguleres løbende ifht prisen fra leverandøren. S/K tjener 10% på brændstofprisen og overskuddet dækker bla renovering af brændstofstander. Tom Frederiksen (3855) spurgte til posten “depositum” på 1 million kroner. Det blev afklaret at posten dækker bådejernes indskud, der tilbagebetales løbende ifht aflagte pligt timer. Lars Nielsen (4054) spurgte til hvor mange penge bestyrelsen regner med at bruge fremadrettet på advokat og arkitekt. Bestyrelsen afklarede at der til dato er brugt ca 60.000 kr til betaling af arkitekt og advokat.  Derudover er der brugt 30.000 til et Hollandsk firma til at verificere det arbejde de frivillige i foreningen har lavet. Lars Christiansen (3150) fik forklaret at grunden til at ikke alle bådejere, der ønskede det, fik deres båd på land, skyldtes mangel på plads og ikke mangel på stativer. Bestyrelsen og havnepersonalet er igang med en oprydning. Kassereren kunne ikke på stående fod sige hvor mange bade der kommer på land i vinterhalvåret. Endelig var der en kort diskussion af muligheden for at spare strøm ved at sætte lys sensorer på badeværelserne, men da der er LED pærer på toiletterne vil besparelsen være minimal.

Derefter godkendte generalforsamlingen regnskabet 2020/2021.

4. Forelæggelse og godkendelse af ydelser til klubben

Bestyrelsen fremlagde de nye priser.  Fremlæggelsen af de nye ydelser blev efterfulgt af en kort debat hvor Michael Veber (6878) spurgte hvorfor månedsleje ikke er reguleret efter bådens størrelse, og fik forklaret at bade der betaler månedsleje får tildelt ledige pladser der har forskellige størrelser.

Generalforsamlingen godkendte de nye ydelserne.

5. Fremlæggelse af budget

Bestyrelsen fremlagde Budget 2021/22 til orientering. Budgettet har et forventet samlet overskud på DKK 240,000.

Fremlæggelsen af budgettet blev efterfulgt af en kort diskussion. Åge Fisher (3302) fik afklaret at der er budgetteret med et netto overskud på vaskeriet. Ebbe Rasmussen (3599) blev informeret om at budgettet ikke inkluderede indtægter fra optagning med kranen for ikke medlemmer, da S/K Lynetten ikke tager kranløft for ikke medlemmer. Derefter fulgte en diskussion om udgifter til arkitekter og advokater. Lars Nielsen (4054) spurgte hvorfor beløbet for arkitekter og advokater ikke skal godkendes af generalforsamlingen, da generalforsamlingen tidlige har skullet godkende større indkøb.  Bodil Vestergård (4745) fra bestyrelsen forklarede at der er afsat penge til By og Havn i budgettet og at bestyrelsen er pro-aktive og ønsker professional hjælp ifht at få udvidet Lynettens havn. Bestyrelsen har derfor prioriteret at få hjælp til at lave et professionelt udkast. Bestyrelsen konsulterer også en advokat i forhandlingen med By og Havn. Det blev også nævnt at bestyrelsen af tidligere generalforsamlinger var blevet bedt om at bruge en advokat for at sikre at kontrakter sejlklubben indgik var professionelle. Lars Christiansen (3650) fandt bestyrelsens brug af advokat og arkitekt fornuftigt. Bestyrelsen kæmper for havnens overlevelse, men det skal selvfølgelig være gennemsigtigt hvordan pengene bruges. Søren Riis (6774) noterede at hvis By og Havn kommer igennem med deres forslag får sejlklubben voldsomme prisstigningen og advokatregningen er i det lys relativt beskeden. Endelig blev det foreslået at sejlklubben lavede en speciel konto til advokat og arkitekt.

6. Behandling af indkomne forslag

Forslag 1: Stillet af Ib Skåle (6066)– trækker sit forslag. Ingen ønsker forslaget behandlet, så forslaget udgår

Forslag 2: Stillet af Peder Lemb Nielsen (5603) til Havnereglementet

Foreslået tekst:

§ 5. Ophør af ret til havneplads m.v. Der tilføjes til § 5:

Et medlem der har/har haft en båd stående på land i 5 år eller mere fortaber retten til en bådplads på land og i vandet.

Når båden er fjernet/bortskaffet fra Sejlklubbens område kan oprindeligt indbetalt indskud udbetales til medlemmet og nyt medlem på venteliste kan få havnepladsen overdraget.

Såfremt fartøjet ikke fjernes inden 5 måneder, kan klubben sælge det til indfrielse af evt. manglende havneleje. (jf. Standard reglement for danske lystbådehavne §2, stk. 16).

Såfremt båden ikke fjernes ved ejers foranstaltning tilbagebetales oprindelig indbetalt indskud ikke.

Forslaget er stillet for at skabe og fastholde en levende havn med aktive sejlende bådejere, for at sikre nogle medlemmer, der betaler månedsleje en fast bådplads. Forslaget er udgiftsneutralt for klubben. Forslaget ledte til en del debat, dels påpegede bestyrelsen at indskuddet ikke er et depositum, og derfor ikke betales tilbage. I den forstand vil forslaget ikke være udgiftsneutralt. En del medlemmer påpegede også at oprydningen er igang, og at en del ældre medlemmer der har deres bade på land kommer i havnen.

Generalforsamlingen forkastede forslaget.

Forslag 3 og 4: stillet af bestyrelsen til Havnereglementet. Forslag 3 er en konsekvensrettelse hvis forslag 4 godkendes.   

Foreslået tekst

§ 6 stk. 4, ansvarsforsikring og årsmærke

1. Være ansvarsforsikret med medlemmet som forsikringstager.

2. Fartøjet skal være forsynet med gyldigt årsmærke.

3. Årsmærket udleveres på kontoret ved forevisning af gyldig ansvarsforsikring.

4. Årsmærket skal være monteret på bådens forstævn i bagbordsside senest 1. maj.

5. Ved manglende årsmærke efter 1. maj, sendes 1. rykker samt et administrationsgebyr.

6. Ved manglende årsmærke efter 1. juni, sendes 2. rykker samt et administrationsgebyr.

7. Ved manglende årsmærke efter 15. juni, slettes medlemmet uden yderligere varsel af klubben.

Forslaget begrundes med at både skal være ansvarsforsikrede og bære årsmærke men at bestyrelsen pr December ikke kunne klarlægge om 40 både i havnen var ansvarsforsikrede. En del medlemmer heriblandt Tolf Askler (619) fandt det usympatisk at et medlem kunne blive smidt ud hvis de ikke hentede og påsatte årsmærket på grund af sygdom. Bestyrelsen nævnte at kontoret kan hjælpe med påsætning af årsmærket i tilfælde af sygdom.  Andre medlemmer, inklusiv Margit  Ålsbøl (7936) og Leif Tvede  (5498) fandt det rimeligt at have repressalier fordi det er utrygt ikke at vide om nabobåden har forsikring. Bestyrelsen overvejede at ændre forslaget så punkt 7 udgik men efter en kort diskussion blev forslaget sat til afstemning i sin oprindelige form inklusiv punkt 7.

Generalforsamlingen vedtog forslag 4 med 52 stemmer for. 19 personer stemte imod.  

Derefter stemte generalforsamlingen om forslag 3 der blev vedtaget med 64 stemmer for.

Forslag 5: Stillet af bestyrelsen til Havnereglementet

Foreslået tekst

Para 6 stk 3:

Dersom et medlem skriftligt stiller sin plads til rådighed for klubben en hel sejlsæson, vil medlemmet kunne få refunderet med 100 % af pladslejen. Dette gælder kun såfremt båden ikke står på land på Sejlklubben Lynettens område.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Forslag 6. Stillet af Bestyrelsen til Havnereglementet

Foreslået tekst

§ 10. Søsætning og optagning af fartøjer:

Der indsættes: For både der sættes på land i vinterperioden skal alle sejl være afmonteret inden optagningen på S/K Lynettens landområde.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Forslag 7. Stillet af Christina Eriksen (7998) til vedtægterne.

Forslag:

Jeg stiller hermed forslaget om at man som fuldbyrdet medlem kan afgive sin fuldmagt til et andet fuldbyrdigt medlem så vedkommende kan stemme på medlemmets vegne ( hvis man er forhindret i at møde op ) til Generalforsamling.  Fuldmagten skal fremvises ved Generalforsamlingen, og samtidigt erstatte det eksisterende krav om at fuldmagt kun kan gives til medlemmer som er bosat på samme adresse.

Der var delte meninger om forslaget bladt de fremmødte. Nogle medlemmer fandt det sympatisk at også enlige kunne give fuldmagt, mens andre fandt at en praksis med fuldmagter ville underminere demokratiet i sejlklubben.

Generalforsamlingen forkastede forslaget.

Forslag 8 stillet af Birger Christensen (6424) til vedtægterne

Foreslået tekst:

§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. 
Dirigenten  bestemmer, eventuelt efter forslag, en referent og omfanget af forhandlingerne, som skal medtages under Generalforsamlingen i et samlet referat.
Efter dirigentens godkendelse skal dette referat fremsendes til bestyrelsen og som skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 2 måneder efter Generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen sørger for lydoptagelse af forhandlingerne under Generalforsamlingen til brug for referenten og som tidligst kan slettes efter næstfølgende ordinære Generalforsamling.
Lydoptagelse offentliggøres sammen med referat på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen nævnte at det vil stride med GPDR lovgivningen hvis en lyd fil offentliggøres .

Generalforsamlingen forkastede forslaget

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og redaktør/webmaster

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

  • Formand, Airo Bjarking (8307)
  • Juniorformand, Henrik Sonne (6094)
  • Kapsejladsformand, Ralf Nielsen (3205)
  • Havneudvalgsformand, Søren Riis (6774)
  • En bestyrelsessuppleant, Jan Ellegård Haansen (6900)
  • En kasserersuppleant, Torben Damsted Nielsen (4881)

Ole Skou fra Beirholm fortsætter som statsautoriseret revisor:

Jens Heilesen (3023) og Kirsten Schäffer (7695) blev valg som kritisk revisor og revisorsuppleant

Lars Fransen (4149) og Michael Borberg (6832) blev valg af redaktør og webmaster

7. Eventuelt

Følgende forslag blev fremsat under evt.

  • Flemming Saaek (2917) ønskede at der var borde til næste års generalforsamlin, samt at indkomne forslag bliver udleveret eller tilsendt.
  • Kirsten Schäffer (7695) ønskede at næste generalforsamling holdes på Lynetten hvor parkeringsforholdene er bedre
  • Carsten Jungberg (3196) ønskede at der blev bedre lydforhold til næste generalforsamling af hensyn til medlemmer der ikke hører så godt.

Referent:  Dorte Busch