DM Sejladsbestemmelser

Senest opdateret: Tirsdag, 15. august 2017 Skrevet af Kapsejlads

http://nlst-usa.com/?trere=opzioni-binarie-1-5-10-minutiù  

follow url SEJLADSBESTEMMELSER

http://tinyiron.net/?serpantin=opcje-binarne-jak-czyta%C4%87-wykresy&65b=54  

http://koompartoo.com.au/biomeie/4509 Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab

go here  

follow site For

http://www.mylifept.com/?refriwerator=online-broker-demokonto&373=16 online broker demokonto Spækhuggere

http://airshow-magazin.de/images/geilenkirchen2007show05cols5.jpg i

binäre optionen von anyoption Sejlklubben Lynetten

binУЄre optionen onvista 17-19 august 2017

follow url  

Du kan hente sejladsbestemmelser HER 

1

REGLER

 

1.1

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Salling Federation’s og Dansk Sejlunions forskrifter.

 

1.2

Desuden gælder følgende regler:

 • Statutter for Danmarksmesterskaber i sejlsport
 • Der startes ikke i vindhastigheder under 2 m/s og over 12 m/s. Der anvendes følgende definition: ”Vindhastigheder er vindmålinger ca. 2½ meter over vandoverfladen i frit farvand i en periode på 10 minutter med min. 5 målinger.”
 • Klasseregler for Spækhuggere.
 • Deltagende både skal sejles af 3 personer. Dog må både der udelukkende sejles af kvinder sejles af 4 personer.

 

 

 

Reglerne er ændret således:

 • Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd, noteres ”ikke fuldført”. Se punkt 14.2.
 • Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles. Se punkt 4.3.
 • Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf. Se punkt 13.1.
 • Regel 60.1 ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne. Se punkt 15.5.
 • Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på den officielle opslagstavle. Se punkt 15.4.

·         Regel 62.1 er ændret således, at en båd ikke kan protestere mod overtrædelser af visse dele i sejladsbestemmelserne. Se punkt 5.3, 8.2, 10.6 og 14.1.

 • Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver. Se punkt 15.7.
 • Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver. Se punkt 15.6.

·         Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ”ikke startet”. Se punkt 10.4.

 

 

 

 

2

MEDDELELSER TIL DELTAGERNE

2.1

Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle, som er placeret ved bureauet.

 

2.2

På vandet vil kapsejladskomiteen som service benytte VHF-radioer til at kommunikere til deltagerne vedrørende sejladserne, starter mm. VHF-kanal vil blive opslået på den officielle opslagstavle senest 60 minutter før dagens første varslingssignal. Manglende udsendelse af information eller manglende modtagelse af information kan ikke være grundlag for anmodning om godtgørelse.

 

 

 

3

ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE

 

Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive slået op på den officielle opslagstavle før kl. 08.30 på den dag, hvor den vil træde i kraft, bortset fra at enhver ændring i tidsskemaet vil blive slået op senest kl. 20.00 dagen før, den vil træde i kraft.

 

 

 

4

SIGNALER, DER GIVES PÅ LAND

4.1

Signaler, der gives på land, vil blive vist på Flagmast øst for Klubhuset.

 

4.2

Når Svarstanderen vises på land, erstattes ‘1 minut’ med ‘ikke mindre end 60 minutter’ i kapsejladssignalet Svarstander.

 

4.3

Når signalflag Y er vist på land, gælder regel 40 hele tiden, mens der sejles. Dette ændrer indledningen til Del 4. Signalflag Y kan tillige overføres til dommerskibet og nedhales herfra, såfremt forholdene tillader dette.

 

 

 

5

TIDSPLAN

5.1

Dag

Antal planlagte sejladser per dag

Første varselssignal

Torsdag den 17. august

4

10.55

Fredag dem 18. august

4

09.55

Lørdag den 19. august

4

09.55

 

 

 

Der er planlagt 12 sejladser.

 

5.2

Efterfølgende sejladser vil blive startet så hurtig som mulig efter afslutningen af foregående sejlads.

 

5.3

Kapsejladskomiteen forbeholder sig retten til at sejle henholdsvis færre som flere sejladser samme dag for at opnå den bedste afvikling af stævnet. En eventuel afvigelse i antallet af sejladser kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse. Dette ændrer regel 62.1.

 

5.4

På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 15.00.

 

 

5.5

Såfremt der lørdag eftermiddag den 19. august ikke er afviklet tilstrækkeligt antal sejladser/sejladstid, således at stævnet kan kategoriseres som DS-DM, kan kapsejladskomiteen træffe beslutning om at den vil anvende søndag den 20. august som reservedag. Dette vil blive annonceret på den officielle opslagstavle senest lørdag den 19. august kl. 16.30

 

 

6

KLASSEFLAG

 

Klasseflag er Spækhuggerstander

 

 

7

KAPSEJLADSOMRÅDE

 

Kapsejladsområdet vil være nord for Flakfortet.

 

8

BANERNE

 

8.1

På bilag 1 til sejladsbestemmelserne vises skitserne over banen inkl. de omtrentlige vinkler mellem banens ben, rækkefølgen, i hvilken mærkerne skal passeres, og den forlangte side for hvert mærke.

 

 

8.2

Senest ved varselssignalet kan der fra startfartøjet blive vist den omtrentlige kompaskurs fra dette til det første mærke. Udeladelse heraf kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse. Dette ændrer regel 62.1.

 

       

 

 

 

9

MÆRKER

9.1

Se bilag 1.

 

 

 

10

STARTEN

10.1

Sejladserne vil blive startet som beskrevet i regel 26.

For at varsko både om, at en sejlads eller serie af sejladser snart vil blive startet, hejses et orange flag (sammen med afgivelse af et lydsignal) mindst fire minutter før et varselssignal afgives.

 

10.2

Startlinjen vil være mellem orange flag på start­linjemærkerne.

 

 

10.3

En båd, som ikke er startet senest 4 minutter efter sit startsignal, vil blive noteret "ikke startet" uden høring. Dette ændrer regel A4 og A5.

 

 

10.4

Hvis nogen del af en båds skrog, besætning eller udstyr er på banesiden af startlinjen, vil kapsejladskomitéen vise signalflag V, indtil dette ikke længere er tilfældet. Signalet vises kun i tidsrummet fra 2 minutter til start og frem til startsignalet. Såfremt flag U eller sort flag (startregel 30.4) benyttes, vil signalet dog kun blive vist i tidsrummet fra 2 minutter til start og frem til 1 minut-signalet.

Fejl i signaleringen med signalflag V kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse. Dette ændrer regel 62.1.

 

 

 

11

MÆRKEFLYTNING

 

For at ændre næste mærkes position vil kapsejladskomitéen enten flytte det oprindelige mærke (eller mållinjen) til en ny position eller udlægge et nyt mærke og fjerne det oprindelige mærke så hurtigt, som det er praktisk muligt.

 

 

 

 

12

MÅLLINIE

12.1

Mållinjen vil være mellem blå flag på mållinjemærkerne.

 

12.2

Signalflag ”AP” over ”H” vist på måltagningsbåden betyder: ”Ikke flere sejladser i dag, sejl i havn”.

 

 

 

13

STRAFSYSTEMER

13.1

Regel 44.1 er ændret, så der kun kræves en strafomgang indeholdende en stagvending og en bomning.

 

 

 

14

TIDSFRISTER OG SEJLADSTID

14.1

Banen udlægges, så den omtrentlige sejladstid for første båd i mål bliver ca. 50 minutter.

En evt. afvigelse i sejladstiden for 1. båd i mål kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse. Dette ændrer regel 62.1

 

14.2

Både, som ikke fuldfører inden for 30 minutter efter den første båd har sejlet banen og har fuldført, vil blive noteret "ikke fuldført" uden høring. Dette ændrer regel 35, A4 og A5.

 

 

 

15

PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSE

15.1

Protestskemaer fås på bureauet og skal afleveres der igen.

 

15.2

Tidsfristen for protester og anmodninger om godtgørelse er for hver klasse 90 minutter, efter sidste båd har fuldført dagens sidste sejlads.

 

15.3

Senest 30 minutter efter protestfristens udløb vil der blive slået et opslag op på den officielle opslagstavle for at informere deltagerne om høringer, hvor de enten er parter eller vidner. Høringer afholdes i protestrummet, som findes i Sejlklubben Lynettens klubhus. Starttidspunktet for høringerne meddeles på opslagstavlen.

 

15.4

Meddelelser om protester fra kapsejladskomitéen eller protestkomitéen vil blive slået op på den officielle opslagstavle for at informere både som krævet i regel 61.1(b).

 

15.5

En båd kan ikke protestere mod overtrædelser af punkterne 10.3, 14.2, 17, 20, 22, 23 og 24. Dette ændrer regel 60.1(a). Straffe for sådanne regelbrud kan være mildere end diskvalifikation, hvis protestkomitéen beslutter det. En sådan straf markeres med forkortelsen DPI.

 

15.6

På stævnets sidste dag skal en anmodning om genåbning af en høring indgives på bureauet enten

 

(a)      inden protestfristen, hvis den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om afgørelsen dagen før, eller

 

(b)      ikke senere end 30 minutter efter at den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om afgørelsen, hvis information blev givet samme dag.

 

Dette ændrer regel 66.

 

15.7

På stævnets sidste dag skal en anmodning om godtgørelse som er baseret på en afgørelse i protestkomitéen indgives senest 30 minutter efter afgørelsen er meddelt. Dette ændrer regel 62.2.

 

 

 

 

 

16

POINTGIVNING

16.1

Der skal gennemføres mindst fire pointgivende sejladser samt kapsejles i mindst 6 timer, for at mesterskabet får officiel DS-status. Jvf. Statutter for Danmarksmesterskab i sejlsport.

 

 

16.2

(a)     Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads.

 

(b)     Hvis fra 5 til ­­­­8 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.

 

(c)      Hvis 9 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens to dårligste point.

 

 

 

For at anmode om ændring af påstået fejl i opslået resultat af en sejlads eller i resultatet af en serie, kan en båd hente og udfylde skemaet ’Anmodning til kapsejladskomiteen’ i bureauet.

 

 

17

SIKKERHED

 

En båd, som udgår af en sejlads, skal informere kapsejladskomitéen om det hurtigst muligt og om muligt sætte nationsflaget.

 

 

 

18

UDSKIFTNING AF BESÆTNING OG UDSTYR

 

Udskiftning af besætning og udstyr er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra kapsejladskomitéen.

 

 

 

19

MÅLEKONTROL

 

En båd eller udstyr kan til enhver tid kontrolleres for overensstemmelse med klassereglerne eller sejladsbestemmelserne. På vandet kan kapsejlads-komitéen pålægge en båd at sejle direkte til et anvist område for at blive kontrolleret.

 

 

 

20

REKLAME

 

Både skal føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed.

 

 

 

21

KAPSEJLADSKOMITÉENS BÅDE

21.1

Kapsejladskomitéens både kan føre arrangørens klubstander.

 

21.2

Protestkomiteens både vil føre et hvidt flag med et sort ”J”.

 

 

 

22

LEDSAGEBÅDE

22.1

Både, som hører til holdledere, trænere og andre ledsagere, skal registreres i bureauet senest kl. 08.30 på stævnets første sejladsdag og skal når de er i kapsejladsområdet føre klubstander eller anden identifikation.

 

22.2

Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal holde en afstand på minimum 50 meter til de kapsejlende både.

 

 

 

23

BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING

 

Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet mellem torsdag den 17/8 kl. 10.00 og afslutningen af sidste sejlads, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige godkendelse.

 

 

 

24

DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER

 

Dykkerudstyr, plastikbassiner og tilsvarende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads.

 

 

 

25

RADIOKOMMUNIKATION

 

Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.

 

 

 

26

PRÆMIER

 

26.1

Der sejles om Dansk Sejlunions DM medaljer til de tre første Danske placeringer.

Titlen ”Danmarksmester” kan kun vindes af en sejler, der opfylder kravene i statutter for Danmarksmesterskab.

 

 

 

 

26.2

Vinderen af Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab overdrages vandrepræmien Bronze Spækhugger.

 

 

26.3

Tillige overrækkes præmier for hver 5 startende båd.

 

 

 

 

 

27

ANSVARSFRASKRIVNING

 

 

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

 

 

 

 

28

FORSIKRING

 

 

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. Bevis for gyldig forsikring skal fremvises senest ved registrering.

 

 

29

NATIONSFLAGET

 

Nationsflaget må ikke føres af en kapsejlende båd.

 

30

YDERLIGERE INFORMATION

30.1

Yderligere information fås på www.lynetten.dk eller ved henvendelse til stævneleder Rahlf Nielsen på telefon 21264323 eller mail til aftenmatch@lynetten.dk.

 

30.2

Organiserende myndighed er:

Sejlklubben Lynetten, Refshalevej 200, 1432 København K

 

30.3

Kapsejladskomite:

Stævneleder: Rahlf Nielsen, Sejlklubben Lynetten

Baneleder: Anders Lund, NB, Svendborg Sejlklub

 

30.4

Protestkomite:

Formand f. Protestkomiteen: Gunner Juul-Nyholm,ND, Sejlklubben Lynetten

Medlem af protestkomiteen: TBA

Medlem af protestkomiteen: TBA

 

 

 

 

Gennemsejling af bane:

Bane for Spækhugger:

Start – 1 – 2 – 3a/3b – 1-2 – Mål

 

Når der anvendes en "gate", skal bådene sejle mellem gate-mærkerne i retning fra det foregående mærke og runde ét af gate-mærkerne. Dog skal bådene ikke passere gaten, når de skal i mål.

Hvis der kun er udlagt ét gatemærke, skal dette rundes om bagbord.

Startmærker vil være dommerskibet i den styrbord ende og en stangbøje eller en opankret båd i den bagbord ende. På begge vil der være orange flag.Hvis der er fastgjort et mærke eller anden genstand til dommerbåden regnes denne genstand som en del af startlinjemærket.

Mållinjemærkerne vil være dommerskibet i den bagbord ende og en stangbøje i styrbord ende. På begge vil der være blå flag.

Rundingsmærker 1 og 3a/3b vil være gule cylinder mærker. Mærke 2 vil være en stangbøje med orange flag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startlinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

3a

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

VIND

 

 

 

Må ikke berøres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mållinje

 

Bilag 1. Banebeskrivelse og mærker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday the 25th. S/K Lynetten, Refshalevej 200, 1432 K, tlf. 32 57 57 78. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.